Generelle vilkår og betingelser

Artikel 1 - Definitioner.

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:
frist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

Forbruger: en fysisk person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed og indgår en fjernsalgsaftale med en erhvervsdrivende;
dag: kalenderdag;

Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale, der vedrører en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er fordelt over tid;

varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere og reproducere de lagrede oplysninger i fremtiden uden ændringer.

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at frafalde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;

Fjernsalgsaftale: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system, som iværksætteren har tilrettelagt med henblik på fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser, indtil og med aftalens indgåelse, udelukkende gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker;

Fjernkommunikationsteknik: et middel, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren mødes i samme rum på samme tid.

Almindelige forretningsbetingelser: iværksætterens nuværende almindelige forretningsbetingelser.

Artikel 2 - Entreprenørens identitet

Decide Commit Succeed BV
Kraijenhoffstraat 137A
1018RG Amsterdam

E-mail: info@miilea.dk
HANDELSKAMMERET: 69624747

Artikel 3 - Anvendelighed
Disse generelle betingelser finder anvendelse på ethvert tilbud fra iværksætteren og på enhver fjernsalgsaftale og ordre, der indgås mellem iværksætter og forbruger.

Teksten til disse generelle betingelser vil blive stillet til rådighed for forbrugeren, inden fjernsalgsaftalen indgås. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden fjernsalgsaftalens indgåelse angives, at de almindelige forretningsbetingelser er tilgængelige til gennemsyn hos iværksætteren, og de sendes gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt efter anmodning.

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, vil teksten til disse almindelige forretningsbetingelser uanset ovenstående stykke og inden fjernsalgsaftalen indgås, blive stillet elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre den på et varigt datamedie. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis.

Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle betingelser kan forbrugeren altid henholde sig til den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle betingelser på noget tidspunkt helt eller delvist ugyldige eller ødelagt, så aftalen og disse betingelser for resten forbliver i kraft, og den pågældende bestemmelse vil blive erstattet af gensidig aftale straks af en bestemmelse, der omfanget af den oprindelige så tæt som muligt.

Situationer, der ikke er omhandlet i disse generelle betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle betingelser.

Uklarheder om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" i disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
Tilbuddet er uforpligtende. Virksomheden er berettiget til at ændre og tilpasse tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren anvender billeder, er disse en korrekt gengivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.

Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke føre til erstatning eller opløsning af aftalen.

Billeder af produkter er en troværdig gengivelse af de tilbudte produkter. Operatøren kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt svarer til produkternes reelle farver.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette gælder især følgende:

Prisen, eksklusive toldklareringsomkostninger og importmoms. Disse yderligere omkostninger vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten anvender de særlige bestemmelser for post- og kurertjenester i forbindelse med import. Denne forordning gælder, hvis varerne importeres til EU's bestemmelsesland, hvilket er tilfældet i det foreliggende tilfælde. Post- og/eller kurertjenesten opkræver momsen (uanset om den er opkrævet sammen med de opkrævede toldklareringsgebyrer eller ej) hos modtageren af varerne;
eventuelle forsendelsesomkostninger;

Særlige ekstra toldklareringsgebyrer og/eller importafgifter er derfor ikke inkluderet i prisen og påhviler kunden.

den måde, hvorpå kontrakten vil blive indgået, og hvilke handlinger der er nødvendige i den forbindelse;

om fortrydelsesretten finder anvendelse eller ej;

hvordan aftalen skal betales, leveres og opfyldes;

fristen for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen;

størrelsen af taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at anvende teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige grundtakst for den anvendte kommunikationsform;
om aftalen arkiveres efter dens indgåelse, og i givet fald på hvilken måde forbrugeren kan få adgang til den;

hvordan forbrugeren inden aftalens indgåelse kan kontrollere de oplysninger, som han har afgivet i forbindelse med aftalen, og om nødvendigt gendanne dem;

hvilke andre sprog end nederlandsk aftalen kan indgås på;
de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og
minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen, hvis der er tale om en tidsbegrænset transaktion.

Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.

Artikel 5 - Aftalen

Aftalen træder i kraft, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er fastsat heri.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af den erhvervsdrivende, kan forbrugeren ophæve aftalen.

Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer den erhvervsdrivende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.

Iværksætteren kan - inden for de retlige rammer - orientere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller at knytte særlige betingelser til gennemførelsen med angivelse af sine grunde.

Virksomheden skal vedlægge følgende oplysninger sammen med produktet eller tjenesteydelsen til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en tilgængelig måde på et varigt databærer:
1. Besøgsadressen på iværksætterens forretningssted, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
2. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar meddelelse om udelukkelse af fortrydelsesretten;
3. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
4. de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet forbrugeren disse oplysninger inden aftalens indgåelse;
5. betingelserne for opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er af ubestemt varighed.

I tilfælde af en transaktion af varighed gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for den første levering.

Hver aftale indgås på betingelse af, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at fortryde aftalen uden begrundelse i en periode på 14 dage. Denne betænkningstid begynder dagen efter, at forbrugeren eller en repræsentant, som forbrugeren på forhånd har udpeget og givet iværksætteren meddelelse om, har modtaget produktet.

I løbet af betænkningstiden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt medfølgende tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet ham.

Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at give iværksætteren meddelelse herom inden 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal give meddelelse herom ved hjælp af en skriftlig meddelelse/email. Efter at forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage.

Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et forsendelsesbevis.

Hvis kunden ikke har givet udtryk for, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, eller hvis han ikke har returneret varen til iværksætteren efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister, er købet en kendsgerning.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelsesret

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, er omkostningerne ved returnering af produkterne for forbrugerens regning.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, tilbagebetaler iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsen. Dette er under forudsætning af, at produktet allerede er modtaget tilbage af iværksætteren, eller at der kan fremlægges afgørende beviser for fuldstændig returnering.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Virksomheden kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis iværksætteren klart har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
1. der er fremstillet af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
2. som klart er af personlig karakter
3. som ikke kan returneres på grund af deres art;
4. som er fordærvede eller hurtigt ældes;
5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
6. til enkelte aviser og magasiner
7. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
8. for hygiejneprodukter, hvis forsegling er brudt af forbrugeren.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser:
1. vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i et bestemt tidsrum;
2. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden fortrydelsesfristen er udløbet;
3. vedrørende væddemål og lotterier.

Artikel 9 - Prisen

I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

Uanset det foregående stykke kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at de nævnte priser er indikativpriser, skal nævnes i tilbuddet.

Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovbestemmelser eller lovregler.

Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat det og:
1. de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser, eller
2. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.

Leveringsstedet i henhold til § 5, stk. 1, i lov om omsætningsafgift af 1968 finder sted i det land, hvor transporten begynder. I det foreliggende tilfælde finder denne levering sted uden for EU. Post- eller kurertjenesten opkræver derfor importmoms eller fortoldningsafgifter hos kunden. Der vil derfor ikke blive opkrævet moms af iværksætteren.

Der tages forbehold for trykfejl i alle priser. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og satsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris.

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er nævnt i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de gældende lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

En garanti fra iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren i henhold til aftalen kan gøre gældende over for iværksætteren.

Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal anmeldes skriftligt til iværksætteren inden for 14 dage efter leveringen. Returnering af produkterne skal ske i originalemballage og i ny stand.

Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode.

Entreprenøren er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til forbrugerens individuelle anvendelse eller for rådgivning om produkternes anvendelse eller anvendelse.

Garantien gælder ikke, hvis:

Forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand;

De leverede produkter er udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet skødesløst eller i strid med iværksætterens anvisninger og/eller i strid med de anvisninger, der er anført på emballagen;

Manglerne skyldes helt eller delvist regler, som myndighederne har fastsat eller vil fastsætte med hensyn til de anvendte materialers art eller kvalitet.

Artikel 11 - Levering og gennemførelse

Entreprenøren skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af bestillinger af produkter.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst virksomheden om.

Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har aftalt en længere leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun delvis kan udføres, vil forbrugeren blive underrettet herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet.

Forbrugeren har i så fald ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.

I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter opløsningen.

Hvis levering af en bestilt vare viser sig at være umulig, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest ved leveringen vil det blive meddelt på en klar og forståelig måde, at der leveres en erstatningsartikel. Ved erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved en eventuel returforsendelse afholdes af iværksætteren.

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter ligger hos iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en tidligere udpeget og meddelt iværksætterens repræsentant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Opsigelse

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale på ubestemt tid, som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, i overensstemmelse med aftalte opsigelsesregler og med et varsel på op til en måned.

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, ved udløbet af den faste periode i overensstemmelse med de gældende opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned.

Forbrugeren kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:
opsige til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det mindste opsige dem på samme måde, som han har indgået dem;
altid opsige med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Fornyelse

En tidsbegrænset kontrakt, der er indgået med henblik på regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
Uanset det foregående stykke kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en fast periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige den forlængede aftale mod slutningen af forlængelsen med et varsel på højst en måned.

En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forlænges stiltiende på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel på højst en måned og et varsel på højst tre måneder, hvis aftalen omfatter regelmæssig, men mindre end månedlig levering af dagblade, nyheder og ugeblade.

En kontrakt med begrænset varighed om regelmæssig levering af prøvedage, aviser og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.
Varighed

Hvis en aftale har en varighed på over et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimelighed og rimelighed taler imod en opsigelse før udløbet af den aftalte løbetid.

Artikel 13 - Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 7 arbejdsdage efter starten af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede betænkningstid. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne frist at løbe, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller nævnt til iværksætteren.

I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side har iværksætteren ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve forbrugeren rimelige omkostninger, der er kendt på forhånd.

Artikel 14 - Reklamationer

Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren inden for 7 dage med en fuldstændig og klar beskrivelse, efter at forbrugeren har konstateret manglerne.

Klager, der er indgivet til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, skal iværksætteren inden for de 14 dage svare inden for denne periode med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst, opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.

En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt angiver andet.

Hvis iværksætteren finder en klage berettiget, vil iværksætteren efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

Artikel 15 - Tvister
På aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser vedrører, gælder kun nederlandsk lov. Selv hvis forbrugeren er bosiddende i udlandet.