Skip til indhold

GRATIS forsendelse i Danmark

  Generelle vilkår og betingelser

  Betingelser for mægling

  Beskrivelse af virksomhedens struktur

  Varer, der tilbydes på www.minno.fi, sælges udtrykkeligt ikke af Decide Commit Succeed BV. De tilbudte varer sælges af sælgeren (Yantai Yirun Electronic Commerce Co., Ltd i Kina). Det betyder, at købsaftalen indgås mellem køber og sælger. Decide Commit Succeed BV bliver ikke på nogen måde part i disse aftaler.

  Decide Commit Succeed tilbyder kun en mæglingsplatform.

  De generelle vilkår og betingelser, der gælder mellem Sælger og Køber, er medtaget i slutningen af dette dokument. Bemærk: Disse vilkår og betingelser gælder mellem Køber og Sælger og kan derfor ikke håndhæves over for Websitetejer.

  Hvis Sælger er baseret i et land inden for EU eller Norge, Liechtenstein eller Island, gælder det europæiske direktiv om fjernsalg for de indgåede kontrakter. Alle de rettigheder og garantier, der er fastsat i dette direktiv, finder derfor anvendelse.

  Betingelser for mægling

  Artikel 1 - Definitioner
  I disse mæglingsbetingelser har følgende udtryk følgende betydning:

  1. Hjemmeside: www.minno.fi. Det drejer sig om den platform, der stilles til rådighed. Dette omfatter også alle underdomæner.

  2. Hjemmesidens ejer: selskabet Decide Commit Succeed, der har hjemsted på Kraijenhoffstraat 137A i Amsterdam, og som er registreret i handelskammeret under nummer 69624747.

  3. Køber: den person, der foretager et køb hos sælgeren via ovennævnte websted.

  4. Sælger: den udenlandske virksomhed, der enten som producent eller leverandør sælger varer til Køber.
  `
  Artikel 2 - Købers rettigheder
  Hvis Sælger er etableret i et land inden for EU eller Norge, Liechtenstein eller Island, finder det europæiske direktiv om fjernsalg anvendelse på de indgåede aftaler. Alle de rettigheder og garantier, der er fastsat i dette direktiv, finder derfor anvendelse, herunder:

  1. Sælger skal give køber oplysninger om skat, betalinger, leverancer og opfyldelse af kontrakten klart og skriftligt inden for en rimelig frist.

  2. Køber skal modtage ordren inden for 30 dage, medmindre en anden frist er aftalt. I tilfælde af at et produkt ikke eller ikke længere er tilgængeligt, skal Sælger underrette Køber herom. Eventuelle betalinger skal tilbagebetales til købers konto inden for fristen på tredive dage, medmindre sælger leverer et tilsvarende produkt.

  3. Køber har mindst fjorten dages fortrydelsesret, hvilket betyder, at køber uden at angive nogen begrundelse kan fortryde købet. Eventuelle forsendelsesomkostninger i denne situation afholdes af Køber. Eventuelle betalinger eller indskud skal tilbagebetales inden for tredive dage til en bankkonto, der er udpeget af køber.

  Artikel 3 - Formidlingstjenesten
  1. De varer, der tilbydes på hjemmesiden, sælges ikke af ejeren af hjemmesiden. Disse varer sælges af sælgeren. Når varerne købes, indgås der derfor en købsaftale mellem køber og sælger.

  2. Varerne sælges via Hjemmesiden af Sælger.

  3. Ejeren af Hjemmesiden yder en formidlingstjeneste til Sælger. Ved bestilling af varerne via Hjemmesiden er Hjemmesideindehaveren bemyndiget til at fungere som mellemmand i Købers navn og for Købers regning. Hjemmesideindehaver er derfor bemyndiget til at bestille fra Sælger i Sælgers navn.

  4. Sælger er beliggende uden for Holland, derfor vil de pågældende varer blive importeret, dette sker altid i Købers navn. Yderligere omkostninger, såsom importmoms og (told)fortoldningsomkostninger skal også afholdes af Køber.

  5. Betalinger til Website Operator sker udelukkende på grundlag af udbud og vedligeholdelse af formidlingsplatformen.

  Artikel 4 - Finansiel afregning
  1. Betalingen af det købte produkt sker via websideoperatøren, salgsprisen overføres til sælger efter fradrag af det forud fastsatte formidlingsgebyr.

  2. Sælger bestemmer de priser, der anvendes på hjemmesiden.

  3. Sælger betaler et fast beløb pr. solgt produkt til Websiteejer. Dette beløb fastsættes i en anden aftale og vedrører kun tilrådighedsstillelse og vedligeholdelse af formidlingsplatformen.

  Artikel 5 - Reklamationer

  1 Køber kan gøre eventuelle klager vedrørende aftalens udførelse kendt over for Sælger.
  2 Sælgeren svarer på enhver modtaget klage inden for fjorten dage.
  3 I tilfælde af utilfredshed med den procedure, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, kan køberen henvende sig til det europæiske tvistbilæggelsesudvalg under den europæiske ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

  Generelle vilkår og betingelser

  INDHOLDSFORTEGNELSE:
  Artikel 1 - Definitioner
  Artikel 2 - Entreprenørens identitet
  Artikel 3 - Anvendelighed
  Artikel 4 - Tilbuddet
  Artikel 5 - Aftalen
  Artikel 6 - Fortrydelsesret
  Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelse
  Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
  Artikel 9 - Prisen
  Artikel 10 - Overholdelse og garanti
  Artikel 11 - Levering og udførelse
  Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse
  Artikel 13 - Betaling
  Artikel 14 - Reklamationer
  Artikel 15 - Tvister
  Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

  ARTIKEL 1 - DEFINITIONER
  I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

  - Supplerende aftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og den erhvervsdrivende;
  - fortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
  - Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af et erhverv, en forretning eller et håndværk og indgår en aftale med den erhvervsdrivende;
  - Dag: kalenderdag;
  - digitalt indhold: data, der er produceret og leveret i digital form;
  - Varighedstransaktion: en aftale om en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er fordelt over tid;
  - varigt medium: ethvert (hjælpemiddel), der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der muliggør fremtidig søgning og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger, herunder e-mail.
  - Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at frafalde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
  - Modelformular: den formular til fortrydelsesret, som iværksætteren stiller til rådighed for forbrugeren, og som forbrugeren kan udfylde, når han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret;
  - iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenesteydelser på afstand til forbrugere;
  - Aftale om fjernsalg: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system, som iværksætteren har tilrettelagt med henblik på fjernsalg af produkter og/eller tjenesteydelser, indtil og med aftalens indgåelse, gøres eksklusiv brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation med forbrugeren;
  - Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til indgåelse af en fjernkontrakt, uden at forbrugeren og iværksætteren er samlet i samme rum på samme tid;
  - Almindelige forretningsbetingelser: nærværende almindelige forretningsbetingelser for iværksætteren.

  ARTIKEL 2 - IVÆRKSÆTTERENS IDENTITET
  Navn på iværksætteren (vedtægtsmæssigt navn, eventuelt suppleret med handelsnavn): Decide Commit Succeed BV
  Etableringsadresse: Kraijenhoffstraat 137A, 1018RG Amsterdam, Nederlandene
  E-mailadresse: info@minno.fi
  Handelskammerets nummer: 69624747
  Momsregistreringsnummer. 857945270B01

  ARTIKEL 3 - ANVENDELSESOMRÅDE
  1. Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse på ethvert tilbud fra iværksætteren og på enhver fjernsalgsaftale og bestilling, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren.
  2. Før fjernaftalen indgås, stilles teksten til disse generelle betingelser til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, at de generelle betingelser er tilgængelige til gennemsyn i iværksætterens lokaler, hvordan de kan gennemses, og at disse generelle betingelser sendes gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt på dennes anmodning.

  3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse generelle betingelser i modsætning til foregående stykke, inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre dem på et varigt databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de generelle betingelser kan ses elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis.
  4. Hvis der ud over disse generelle betingelser også gælder specifikke produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren skal i tilfælde af modstridende generelle betingelser altid henholde sig til den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.
  5. I tilfælde af at en eller flere bestemmelser i disse generelle betingelser på et hvilket som helst tidspunkt erklæres ugyldige eller annulleres helt eller delvist, forbliver disse generelle betingelser for resten i kraft, og den relevante annullerede eller ugyldige bestemmelse vil i gensidig høring straks blive erstattet af en bestemmelse, der så vidt muligt svarer til betydningen af den oprindelige.
  6. Situationer, der ikke er omfattet af disse generelle betingelser, skal vurderes i overensstemmelse med disse generelle betingelser.
  7. Uklarhed om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser.

  ARTIKEL 4 - TILBUDDET
  1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er afgivet på betingelser med opsættende eller opløsende virkning eller andre betingelser, skal dette udtrykkeligt nævnes i tilbuddet.
  2. Entreprenørens tilbud er uforpligtende. 3. Entreprenøren har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.
  3. Entreprenørens tilbud indeholder en beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser, som til enhver tid er fuldstændig og nøjagtig. Tilbuddet indeholder en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse til, at forbrugeren kan foretage en god vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren anvender billeder, der antyder, at disse billeder viser det tilbudte produkt, så er disse billeder en sand afspejling af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet kan ikke være bindende for iværksætteren.
  4. Billeder af produkter er en sand afspejling af de tilbudte produkter. Imidlertid kan iværksætteren ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt svarer til de faktiske farver på produkterne.
  5. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette vedrører navnlig
  især:
  - prisen inklusive afgifter;
  - de eventuelle forsendelsesomkostninger;
  - den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der er nødvendige i den forbindelse;
  - om taksten for fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige grundtakst for den anvendte kommunikationsform;
  - om aftalen arkiveres efter indgåelsen, og i bekræftende fald på hvilken måde forbrugeren kan få adgang til den;
  - fjernsalgsaftalens minimumsvarighed i tilfælde af en længerevarende transaktion.
  - Anvendelse af fortrydelsesretten;
  - betalingsmåde, levering og gennemførelse af aftalen;

  ARTIKEL 5 - AFTALEN
  1. Aftalen indgås, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er fastsat heri.
  2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af den erhvervsdrivende, kan forbrugeren ophæve aftalen.
  3. Hvis aftalen oprettes elektronisk, træffer den erhvervsdrivende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre den elektroniske overførsel af data og sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
  4. Iværksætteren kan inden for de lovbestemte grænser indhente oplysninger om forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afvise en ordre eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
  5. Senest ved levering af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold sender iværksætteren forbrugeren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan lagre dem på en tilgængelig måde på et varigt databærer, til forbrugeren
  a. besøgsadressen på iværksætterens forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager;
  b. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
  c. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
  d. prisen, inklusive afgifter, for produktet, tjenesten eller det digitale indhold;
  e. leveringsomkostningerne, hvis det er relevant;
  f. metoden for betaling, levering eller opfyldelse af fjernaftalen
  g. betingelserne for at opsige aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset
  h. hvis forbrugeren har fortrydelsesret, standardformularen for fortrydelsesret.
  6. Hvis der er tale om en tidsbegrænset aftale, gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for den første levering.

  ARTIKEL 6 - FORTRYDELSESRET
  I tilfælde af levering af produkter:
  1. Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at fortryde aftalen uden begrundelse i løbet af 14 dage.

  2. Denne fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tidligere udpeget af forbrugeren og den af iværksætteren anmeldte repræsentant har modtaget produktet.
  Hvis:

  a. forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre, starter fortrydelsesfristen den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Entreprenøren kan, forudsat at han klart har informeret forbrugeren forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med en anden leveringstid.
  b. Hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele, starter fortrydelsesfristen den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjepart har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;
  c. aftalen omfatter regelmæssig levering af produkter over en periode, begynder fortrydelsesfristen at løbe fra den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det første produkt.

  I tilfælde af tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium:
  3. I tilfælde af en tjenesteydelsesaftale eller en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, kan forbrugeren opsige aftalen i løbet af fjorten dage uden at angive nogen begrundelse. Disse fjorten dage begynder dagen efter indgåelsen af aftalen.

  Forlænget fortrydelsesfrist for varer, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, i tilfælde af manglende oplysning om fortrydelsesretten:
  4. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller en standardformular til fortrydelsesret, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående stykker i denne artikel.

  5. Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de oplysninger, der er omhandlet i det foregående stykke, inden for tolv måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

  6. I løbet af fortrydelsesperioden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Han vil kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, vil han returnere produktet med alt tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i original stand og emballage til iværksætteren i overensstemmelse med de af iværksætteren givne rimelige og klare instruktioner.

  7. Når forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at underrette iværksætteren herom senest 14 dage efter at have modtaget produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom herpå ved hjælp af standardformularen. Når forbrugeren har gjort opmærksom på at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at den leverede vare er blevet returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et postbevis.

  ARTIKEL 7 - OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED UDØVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN
  1. Når forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal forbrugeren højst afholde omkostningerne ved returforsendelsen.
  2. Entreprenøren refunderer købsbeløbet hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsesretten, på samme måde som forbrugeren har brugt. Herved kræves tilbagelevering fra den erhvervsdrivende eller afgørende bevis for fuldstændig tilbagelevering.
  3. Enhver værdiforringelse af produktet som følge af uforsigtig håndtering afholdes af forbrugeren. Dette kan ikke påberåbes, hvis iværksætteren ikke har givet alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten. Dette bør ske inden indgåelse af købsaftalen.

  ARTIKEL 8 - UDELUKKELSE AF FORTRYDELSESRETTEN
  1. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig, hvis den erhvervsdrivende klart har oplyst dette forhold ved tilbuddet eller i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse, og hvis det drejer sig om et af de produkter, der er anført i stk. 2 og 3.
  2. Udelukkelse er kun mulig for følgende produkter:
  a. der er blevet skabt af den erhvervsdrivende i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
  b. som klart er af personlig karakter;
  c. der ødelægger eller ældes hurtigt;
  d. hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på;
  e. til enkelte aviser og tidsskrifter;
  f. lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
  g. hygiejneprodukter, hvis forsegling er brudt af forbrugeren.

  3. Udelukkelse er kun mulig for følgende tjenesteydelser:
  a. vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i et bestemt tidsrum;
  b. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden betænkningstiden er udløbet;
  c. vedrørende væddemål og lotterier

  ARTIKEL 9 - PRIS
  1. I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

  2. Uanset det foregående stykke kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, til variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at eventuelle nævnte priser er vejledende priser, vil blive nævnt sammen med tilbuddet.

  3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovmæssige bestemmelser eller bestemmelser

  4. Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat det og:
  a. de er en følge af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser, eller
  b. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

  5. De priser, der er nævnt i tilbuddet om varer eller tjenesteydelser, er inklusive moms.

  6. Der tages forbehold for trykfejl og trykfejl i alle priser. Der tages intet ansvar for følgerne af tryk- og sætningsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris.

  ARTIKEL 10 - GARANTI OG OVERENSSTEMMELSE
  1. Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller ydelserne opfylder kontrakten, de i tilbuddet anførte specifikationer, rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed og de gældende lovbestemmelser og/eller statslige forskrifter på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

  2. En garanti fra iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren i henhold til aftalen kan gøre gældende over for iværksætteren. Dette omfatter enhver forpligtelse fra den erhvervsdrivende, hans leverandør, importør eller producent, hvorved han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er lovmæssigt forpligtet til, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.


  3. Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal anmeldes skriftligt til den erhvervsdrivende senest 4 uger efter leveringen. Produkterne skal returneres i originalemballage og i ny stand.

  4. Garantien gælder ikke, hvis:
  a. Forbrugeren selv har repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand;
  b. De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet håndteret skødesløst eller er i strid med iværksætterens anvisninger og/eller anvisningerne på emballagen;
  c. Manglerne skyldes helt eller delvist statslige bestemmelser, der er eller vil blive pålagt om arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

  ARTIKEL 11 - LEVERING OG GENNEMFØRELSE
  1. Iværksætteren skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af bestillinger af produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.

  2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst virksomheden om.

  3. Med forbehold af det, der er anført i stk. 4 i denne artikel, vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt, men ikke senere end 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsfrist. Hvis leveringen er blevet forsinket, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, skal forbrugeren underrettes herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. Forbrugeren har i så fald ret til at ophæve aftalen uden bøde. Forbrugeren har ikke ret til erstatning.

  4. Alle leveringsfrister er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder af de nævnte leveringsfrister. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til erstatning.

  5. I tilfælde af opløsning i henhold til stk. 3 i denne artikel refunderer iværksætteren forbrugeren det betalte beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter opløsningen.

  6. Hvis levering af en bestilt vare viser sig at være umulig, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest ved levering vil det klart og forståeligt blive meddelt, at der leveres en erstatningsartikel. Ved erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Udgifterne til en eventuel returforsendelse afholdes af iværksætteren.

  7. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter ligger hos iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en tidligere udpeget og meddelt iværksætterrepræsentant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

  ARTIKEL 12 - VARIGHED AF TRANSAKTIONER: VARIGHED, OPSIGELSE OG FORLÆNGELSE: VARIGHED, OPSIGELSE OG FORLÆNGELSE
  Opsigelse
  1. Forbrugeren kan indgå en aftale på ubestemt tid, og som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid opsige de gældende opsigelsesregler og et varsel på højst en måned.

  2. Forbrugeren kan indgå en tidsbegrænset aftale, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, og til enhver tid ved udløbet af den fastsatte periode opsige de gældende opsigelsesregler med et varsel på højst en måned.

  3. Forbrugeren kan de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:
  a. opsiges til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  b. i det mindste opsige på samme måde, som de blev indgået af ham;
  c. altid opsige dem med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har fastsat for sig selv.
  Forlængelse
  4. En tidsbegrænset aftale, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke forlænges eller stiltiende fornyes for en bestemt periode.

  5. Uanset ovenstående stykke kan en tidsbegrænset aftale, der omfatter regelmæssig levering af dagblade og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en bestemt periode på op til tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne forlængede aftale mod udløbet af forlængelsen med et varsel på op til en måned.

  6. En tidsbegrænset aftale, der omfatter regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forlænges stiltiende på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel på op til en måned og med et varsel på op til tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig, men mindre end månedlig levering af dagblade, nyheder og ugeaviser og magasiner.

  7. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering, som introduktion, af dag- eller ugeaviser og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.
  Varighed
  8. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren efter aftalens etårige løbetid til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimeligheden og rimeligheden modsætter sig opsigelsen før udløbet af den aftalte løbetid.

  ARTIKEL 13 - BETALING
  1. For så vidt der ikke er aftalt en anden dato, skal beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest 7 arbejdsdage efter starten af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede betænkningstid. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse begynder denne frist at løbe, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

  2. Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller nævnt til iværksætteren.

  3. I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side og med forbehold af lovmæssige begrænsninger er iværksætteren berettiget til at opkræve eventuelle forud fastsatte rimelige omkostninger hos forbrugeren.

  ARTIKEL 14 - KLAGEPROCEDURE
  1. Iværksætteren skal have en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og skal behandle klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.

  2. Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren med en fuldstændig og klart beskrevet beskrivelse inden for en rimelig frist efter, at forbrugeren har opdaget manglerne, til iværksætteren.

  3. Klager, der er indgivet til iværksætteren, skal besvares inden for en frist på 14 dage, regnet fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for perioden på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

  4. Hvis klagen ikke kan løses i gensidig høring, opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.

  ARTIKEL 15 - TVISTER
  På aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser vedrører, gælder kun nederlandsk lov.

  ARTIKEL 16 - SUPPLERENDE ELLER AFVIGENDE BESTEMMELSER
  Supplerende bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal nedfældes skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på en tilgængelig måde på en langtidsdatamedier.

  Betal sikkert med MobilePay

  GRATIS forsendelse inden for Danmark

  Ugentlige høje rabatter